Kategorie

Prawo do odstąpienia od umowy i zwrot towaru dot. konsumenta

Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyn. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas e-mailowo na adres:

kontakt@szafymetalowe.pl 

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

POBIERZ: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.szafymetalowe.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W celu odesłania rzeczy, prosimy o kontakt e-mailowy na adres:
kontakt@szafymetalowe.plniezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. 
Dla towarów takich jak: szafy metalowe, sejfy, ze względu na gabaryty i wagę tych towarów, w przypadku odstąpienia od umowy odesłanie towaru może wiązać się z wyższymi kosztami niż zwykła przesyłka pocztowa. W przypadku chęci skorzystania z usług firm kurierskich koniecznym będzie nadanie przesyłki na palecie, która jest droższa niż zwykła przesyłka pocztowa. Nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.


Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.


Termin w którym zamówienie jest wiążące

Złożenie zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk „Zamów” w koszyku lub w momencie złożenia stosownego oświadczenia inną drogą, stanowi złożenie oferty zakupu towaru Zapłaty oraz oznacza akceptację wszystkich postanowień i informacji zawartych w regulaminie oraz cenniku.
Umowa pomiędzy Kupującym a ABES jest wiążąca w momencie otrzymania przez Kupującego potwierdzenia, że zamówienie przyjęto do realizacji.
Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.szafymetalowe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Art. 66 ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI              nie będącymi KONSUMENTAMI.

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wygasa po 24 miesiącach od daty odebrania PRODUKTU
 2. KLIENT ma prawo wyboru sposobu dostarczenie - włącznie z przysłaniem zamówionego przez siebie przewoźnika, który w jego imieniu dokona odbioru PRODUKTU.
 3. Jeżeli rzecz sprzedana ma być przesłana przez SPRZEDAWCĘ, uznaje się, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia SPRZEDAWCA powierzył ją przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy tego rodzaju.
 4. Z chwilą wydania rzeczy sprzedanej przechodzą na KLIENTA korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.
 5. Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi produktami KLIENT obowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić opakowanie wyrobu pod względem braku uszkodzeń, rozpakować i sprawdzić czy nie jest uszkodzona zawartość przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy spisać w momencie dostawy z kurierem protokół reklamacyjny i bezzwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.
      W przypadku składania reklamacji, konieczne jest zachowanie listu przewozowego. Niedostosowanie się do tych zasad może spowodować, że reklamacja nie zostanie uznana. Zgłoszenie kurierowi uszkodzeń na powyższych zasadach powstałych podczas transportu, pozwoli Sprzedawcy na rozpatrzenie reklamacji.
      Zdarza się że kurier nie chce otworzyć przesyłki przed pokwitowaniem odbioru. W tym przypadku radzimy podpisać odbiór, pod warunkiem że kurier wyrazi zgodę na poczekanie, aż sprawdzicie państwo przesyłkę. Informujemy iż niektórzy kurierzy proponują nie sprawdzanie przesyłki w chwili odbioru lecz ponowny przyjazd w razie stwierdzenia uszkodzenia towaru. Wprowadzają naszych klientów wbłąd !!!
 6. Kurier nie wraca ponownie, a firma kurierska nie uznaje takiej reklamacji i odmawia wypłaty odszkodowania sprzedawcy.
 7. Odpowiedzialność SPRZEDAWCY bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy . SPRZEDAWCA ponosi odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez KLIENTA.
 8. Jeśli nie zachodzą przypadki odpowiedzialności SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi, upoważniające KLIENTA do zwrotu PRODUKTU, KLIENT może zwrócić zakupiony PRODUKT jedynie za zgodą SPRZEDAWCY, na koszt KLIENTA, jeżeli PRODUKT jest nieużywany, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu.
 9. Rezygnacja z zamówienia jest tylko i wyłącznie możliwa za zgodą SPRZEDAWCY, na warunkach ustalanych indywidualnie.
 10. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, KLIENT może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże KLIENT nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.
 11. SPRZEDAWCA informuje, że w przypadku PRODUKTÓW objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany PRODUKT jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 12. SPRZEDAWCA nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 13. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a KLIENTEM zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę SPRZEDAWCY.
 14. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości - nie wymienione powyżej - w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art.556-581.

 


Menu

HTML postback sprzedażowy TwD - skopiuj i wklej na stronie z potwierdzeniem zamówienia lub zgodnie z